Sunday, August 5, 2007

''Skandiaskandalen'' i Mor Afrem Syrisk Ortodoxa kyrkan i Geneta.

"Skandiaskandalen" i Mor Afrem Syrisk Ortodoxa kyrkan i Geneta.
Södertälje den 4 september 2006

Inledning
Giriga direktörer, ansvariga för Sveriges värsta bolagsplundring genom tiderna. Gränslös bonus, girighet och omoral, en diktatorisk vd, en tam styrelseordförande, det var så man beskrev Skandiaskandalen. Arkitekten bakom miljonstölderna var Lars-Eric Petersson. Till de internationella uttrycken för denna girighetskultur kan Enron- och Worldcomskandalerna i USA räknas. Skandalerna kan tillskrivas girigheten hos en liten grupp ledande befattningshavare.

En liknande skandal håller på att uppdagas i Mor Afrem Syrisk Ortodoxa kyrkan i Geneta.

Bakgrund
Den ekonomiska föreningen Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning (769602-7601) är organisatoriskt underställd Mor Afrem församlingen och förvaltar dess fastigheter. Detta innebär att Mor Afrem församlingens fastigheter kontrolleras av S:t Afrems Fastighetsförvaltning. I fastighetsportföljen fanns tidigare två fastigheter, Hundäxingen 2 med adressen Klockarvägen 106, 151 61 Södertälje och Hundäxingen 10 med adressen Klockarvägen 116, 151 61 Södertälje.

Den 30 september 2004 sålde S:t Afrems Fastighetsförvaltning fastigheten Hundäxingen 10 till Melkemichel Invest AB för 5 800 000 kr. Den 1 februari 2005 sålde S:t Afrems Fastighetsförvaltning fastigheten Hundäxingen 2 till Melkemichel Invest AB för 5 900 000 kr. Vid båda försäljningarna representerades både köpare och säljare av samma personer.

Ägare till Melkemichel Invest AB är Johan Melkemichel. Han är även ordförande i bolagets styrelse. Johan Melkemichel sitter också som ledamot i styrelsen för Mor Afrem församlingen och i styrelsen för Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning. Johan Melkemichel sitter med andra ord samtidigt som ledamot i både säljarens och köparens styrelse. Han sitter på två stolar samtidigt! Detta brukar, i andra sunda organisationer, betraktas som ytterst olämpligt. Någon som på detta sätt blir partisk och företräder olika intressen är högst olämplig att delta i beslut som berör båda parterna.

Försäljning av fastigheterna
Mellan åren 2004-2006 har Skatteverket genom den allmänna fastighetstaxeringen fastställt värdena som fastigheter i ett definierat område skall beskattas efter. För Hundäxingen 10 fastställdes taxeringsvärdet till 5 685 000 kr och för Hundäxingen 2 till 4 714 000 kr. Huvudregeln för att fastställa taxeringsvärdet för fastigheter är att Skatteverket räknar fram 75 % av marknadsvärdet av fastigheterna i aktuellt område. Med andra ord skall det taxerade värdet utgöra 75 % av marknadsvärdet. Med marknadsvärde menas här ett teoretiskt marknadsvärdet.

Enligt Skatteverkets beräkningsmodell borde marknadsvärdet beräknas genom att taxeringsvärdet divideras med 0,75 vilket för Hundäxingen 10 resulterar i ett marknadsvärde på 7 580 000 kr och för Hundäxingen 2 på 6 285 333 kr. Detta av Skatteverket fastställda marknadsvärde är ett värde som är statiskt och återspeglar således inte den öppna marknadens värdering av fastigheterna. Aktörer på den öppna marknaden skulle, lågt räknat, addera 30 % på Skatteverkets statiska marknadsvärde för att få ett marknadsvärde som mer återspeglar verkligheten på fastighetsmarknaden. Detta mer rättvisande marknadsvärde skulle för Hundäxingen 10 bli 9 854 000 kr och för Hundäxingen 2 skulle det bli 8 170 933 kr.

Totalt har Melkemichel Invest betalat 11 700 000 kr för Hundäxingen 10 och Hundäxingen 2. Fastigheternas rätta marknadsvärde är idag, lågt räknat, cirka 18 024 933 kr. Differensen är 6 324 933 kr.

Sammanfattningsvis har Melkemichel Invest betalat 65 %, eller mindre än 2/3 av fastigheternas rätta värde. Med andra ord har man stulit 6 324 933 kr från kyrkan och därmed från församlingsmedlemmarna, som godhjärtat och av kärlek till sin kyrka skänker pengar till kollektet vid varje Gudtjänst.

Johan Melkemichel

Johan Melkemichel är född 1959 och bor sedan 1976 i Sverige. Han har idag sju barn och bor i Södertälje. Han tog tidigt kontakt med kyrkan och såg till att hamna i de talrika kretsarna som styrde kyrkan. Detta i syfte att tillskansa sig ekonomiska fördelar.

För ordnings skull har undertecknad varit i kontakt med Polisen i syfte att få ett registerutdrag från det s.k. Belastningsregistret, även kallat brottsregistret, för att fastställa om Johan Melkemichel är straffad sedan tidigare. Dock är detta register inhägnat av sekretesslagens stränga bestämmelser. Det är endast den straffade själv som kan söka ett registerutdrag. Detta innebär att de som utger sig för att vara moralens väktare mycket väl kan vara straffade för bedrägeri utan att någon utomstående kan få reda på detta.

Uppgifter från Skatteverket

Enligt uppgift från Skatteverket har Johan Melkemichel deklarerat följande taxerade förvärvsinkomst:

År 2001 - 67 700 kr.
År 2002 - 142 000 kr.
År 2003 - 120 000 kr.
År 2004 - 125 000 kr.
År 2005 - Ej klart. Beslut väntas i december 2006.

Som synes är den taxerade förvärvsinkomst mycket blygsam. Den är nästintill löjeväckande låg med tanke på hans ekonomiska förehavanden. Totalt har Johan Melkemichel under fyra år deklarerat 454 700 kr som taxerad förvärvsinkomst. Som synes är detta en löjligt låg summa. Hans genomsnittligt taxerade förvärvsinkomst mellan år 2001-2004 är således 113 675 kr per år och 9 472 kr per månad.

Enligt uppgift från Skatteverket har den möjlighet att ompröva deklarationer och skönsmässigt besluta om en s.k. upptaxering. Detta i syfte att stävja ekonomisk brottslighet och skatteundandragande innebärande att en skattskyldig person mot bakgrund av dennes ekonomiska förhållande åläggs erlägga skatt. Enligt Skatteverket förutsätter en upptaxering att den skattskyldige antingen inte deklarerat någon inkomst alls eller att denne uppbär lön som inte redovisas, dvs. svartlön. Även s.k. nolltaxerare kan upptaxeras på skönsmässiga grunder.

Enligt uppgift från Skatteverket arbetar de efter ett siffermässigt riktmärke om 120 000 kr i förvärvsinkomst vid skönsmässig upptaxering för ett taxeringsår. Detta innebär att om någon redovisar 30 000 i förvärvsinkomst kan Skatteverket skönsmässigt besluta att den korrekta förvärvsinkomsten är 120 000 kr per år. En upptaxering om 90 000 kr kan således beslutas.

Enligt uppgift från handläggare vid Skatteverket innebär detta att om någon deklarerar 115 000 kr per år så är det ingen handläggare på Skatteverket som ifrågasätter deklarationen, om inte de insända kontrolluppgifterna visar annat.

Johan Melkemichel, som naturligtvis känner till detta, har redovisat 113 675 kr i genomsnittlig taxerad förvärvsinkomst mellan år 2001-2004. Detta är tillräckligt mycket för att Skatteverket inte skall skicka en förfrågan kring den låga inkomsten då det inte är värt för Skatteverket att initiera en utredning, men samtidigt tillräckligt lågt för att säkra sig en plats i bidragsträsket, med barn- och bostadsbidrag som resultat.

Dock har den deklarerade förvärvsinkomsten, som är uppseendeväckande låg, förbryllat undertecknad, eftersom Johan Melkemichel nämligen äger följande bolag:

1. Melkemichel Invest AB, 556619-9856, Johan Melkemichel verksam som styrelseledamot och ordförande.

Årsredovisning för nämt bolag:

År 2002: resultat: - 24 360 kr, tillgångar 313 809 kr. Under detta år så inbetalar aktieägarna, dvs. Johan Melkemichel m.fl., in 269 000 kr i sk. villkorat aktieägartillskott (lån) till bolaget.

År 2003: resultat: 95 561 kr, tillgångar 493 323 kr. Under detta år så lånar bolaget 84 122 kr från aktieägarna.(lån).

År 2004: resultat: 115 118 kr, tillgångar 6 089 083 kr. Under detta år så lånar bolaget 1 314 389 kr från aktieägarna.(lån).

Under detta år har bolaget köpt fastigheter för 5 974 825 kr.

År 2005: resultat 159 221 kr, tillgångar 12 668 306 kr. Under detta år så lånar bolaget 816 710 kr från aktieägarna (lån). Det intressanta med denna resultaträkning för denna årsredovisning är att det under "Övriga externa kostnader" bokförts -675 458 kr. Det finns en not till denna kostnadspost, Not 1.

Bläddrar man fram till Not 1 kan man där bevittna att den godkände revisorn, Kenny Bengtsson, godkänt att bolaget kostnadsfört en post om 675 458 på mycket lösa grunder. Melkemichel Invest anger att "1 Arvode och kostnadsersättning" avser revisionsuppdrag, granskning av årsredovisning och bokföring. Vidare finns angivet rådgivning eller annat biträde. Allt annat är andra uppdrag.

Undertecknad blir road när man tar del av siffrorna i och med att detta inte är något annat än att ägarna, efter revisorns råd, tar ut pengar motsvarande 675 458 kr utan att redovisa dessa som lön. De tar helt enkelt ut pengar på ett brottsligt och otillåtet sätt. Revisorsnämnden som har till uppgift att granska revisorers arbete kommer med största sannolikhet granska revisorns arbete i anledning av ovan. Därtill kommer Skatteverket förmodligen också initiera en revision av nämnda bolag.

2. Anastasis Media AB, 556676-1507, Johan Melkemichel verksam som ledamot.

Detta bolag bildades den 14 december 2004. Enligt bolagsordningen är bolagets verksamhet att idka förlagsverketsamhet. Det finns ännu ingen årsredovisning inlämnad till Bolagsverket. Intressant är att det i styrelsen sitter en Carl Forsner från den Heliga Treenighetens kloster i Bredared. Man kan ju undra om denne representant från klostret känner till Johan Melkemichels förehavande och den blygsamma förvärvsinkomst som denne deklarerar.

3. Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning ekonomisk förening, 769602-7601, Johan Melkemichel verksam som ledamot.

Om det finns frågetecken kring de ovannämnda bolagen så omgärdas denna ekonomiska förening av ett stort dunkel. Den liknar ingen annan ekonomisk förening som undertecknad har stött på. Denna förening bildades 1997 men har ännu - trots skyldighet enligt lag - inte lämnat in någon årsredovisning.

Bokföringsskyldighet för en ekonomisk förening föreligger om värdet på dess tillgångar överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 30 prisbasbelopp (2 kap. 2 § Bokföringslagen) eller om föreningen bedriver näringsverksamhet. Värdet av 30 prisbasbelopp är cirka 1 200 000 kr. Tillgångarna i Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning ekonomisk förening överstiger denna gräns med råge.

Styrelsens ledamöter består av följande personer: Besim Agirman 590223-2858, Gebro Durmaz 410118-5975, Erdes Hawsho 630101-2636, Seman Onar 520217-1392, Edvert Varli 630718-2672 och Yilmaz Bisse 570103-1832 samt Johan Melkemichel 591015-2817.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Yilmaz Bisse och Johan Melkemichel i förening. Yilmaz Bisse och Johan Melkemichel kan med andra ord avtala och underteckna avtal om försäljningar av kyrkans egendom utan att resten av "styrelsen" behöver vara involverad i transaktionen. Denna förening har under dessa nio år inte lämnat någon årsredovisning. Ingen förutom den faktiska styrelsen - Yilmaz Bisse och Johan Melkemichel - vet hur finanserna ser ut i Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning ekonomisk förening.

4. Fotomarknaden i Södertälje HB, 969684-5230, Johan Melkemichel verksam som bolagsman.

Detta bolag registrerades 2003 och har inte lämnat in någon årsredovisning. Firman tecknas av Johan Melkemichel.

Johan Melkemichel har även varit bolagsman i HB Restaurang Karlavagnen, 916617-1406, som avregistrerades den 22 januari 1994. Vidare har Johan Melkemichel haft enskild näringsverksamhet i MMJ Krogen under org.nr: 591015-2817 som avregistrerades den 3 februari 1999.

Sammanfattning

I Församlingen S:t Afrems Fastighetsförvaltning ekonomisk förening, 769602-7601 sitter Johan Melkemichel som ledamot i styrelsen. Tillsammans med Yilmaz Bisse tecknar de föreningens firma. Under 2004 och 2005 sålde den ekonomiska föreningen två fastigheter till bolaget Melkemichel Invest AB med kraftiga rabatter motsvarande 6 324 933 kr. Detta bolag ägs av Johan Melkemichel. Med andra ord sitter han i två styrelser som både säljare och köpare.

Ägaren till de sålda fastigheterna - Melkemichel Invest AB - har beslutat om kraftiga hyreshöjningar på 50 % på nuvarande hyresnivå. Naturligt nog så kommer dessa hyreshöjningar att godkännas av hyresgästen Mor Afrem som kontrolleras av Johan Melkemichel. Detta innebär att hans bolag har "köpt" fastigheterna till ett mycket kraftigt underpris och mjölkar sedan löpande ut pengar från hyresgästen - Mor Afrem församlingen - genom höga hyror.

Hur stor insyn har församlingsmedlemmarna i församlingens förehavanden? Är det någon förutom de inblandade som har insyn i denna affär? Styrelsen i Mor Afrem har tidigare i samband med Samira Hanochs uppenbarelser förskingrat pengar som samlades in i samband med den religiösa hysteri som detta skapade. Stölden i samband med försäljningen av fastigheterna är regisserad efter samma smaklösa och oärliga manus som låg till grund för Samira Hanochs uppenbarelser. Det är därför föga förvånande att Johan Melkemichel mellan åren 2001-2004 redovisat det blygsamma beloppet om 9 472 kr per månad som taxerad förvärvsinkomst.

Den enda som verkar ha dragit någon ekonomisk fördel av Samiras uppenbarelse är Johan Melkemichel och ingen annan, varken Samira själv, eller alla olyckliga stackare som åkte buss från övriga europiska länder i ett förtvivlat försök att bli botade från sina åkommor. Detta är samme Johan Melkemichel som förvärvat Mor Afrems fastigheter för en billig pennig.

Hederslösa personer som Johan Melkemichel får syrianska folket att skämmas då de talar med kluven tunga. De stjäl kyrkans pengar och undanhåller den svenska staten, en stat som har tagit emot vårt sargade folk med öppna armar, skatteintäkter. Detta samtidigt som de predikar om moral och undervisar - likt de falska fariséerna - att syrianer, assyrier och kaldéer inte får eller skall beblandas i Seyfo Monumentet som Sverige vill uppföra till minnet av dem som mördades under folkmordet Seyfo.

Dessa fariséer finns till och får utrymme endast pga. att vi som folk inte är enade! Därfor motarbetar de också alla försök och små steg som tas för att överbrygga motsättningarna som har skapats bland vårt folk till följd av namnkonflikten. Utan motsättningarna har dessa personer ingen roll att spela, varför de tar varje tillfälle att spä på hatet mellan olika fraktioner bland vårt folk.

Det bör noteras att dessa personers ekonomiska förehavanden som presenteras i denna skrift endast omfattar det som finns att studera i Sverige. Denna skrift är med andra ord inte på något sätt en heltäckande analys när det gäller tillgångar i Sverige och i ulandet. Det kan finnas egendom i utlandet finansierat av kyrkans medel.

Alla stölder av kyrkans, och därmed folkets egendom, kommer att se dagens ljus.

Mor Afrems befrielse

No comments: