Sunday, August 5, 2007

St: Afrem Syrianska kyrkan i söderälje betalar biskop Benyamin Atas svart lönDel II, fortsättningen av Mor Afrem befrielse

Hans Helighet ärkebiskop Mar Dioscoros Benyamin Atas Patriarkalisk Ställföreträdare för den Syriska Ortodoxa Kyrkan i Sverige och den ohederlige förvaltaren i Lukas 16:1-13.

Inledning

Häromdagen läste jag ett stycke ur Lukasevangeliet. Jag kom att fastna för stycket om liknelsen om den ohederlige förvaltaren (Luk 16:1-13). Detta stycke handlar om att ingen kan tjäna två herrar. Antingen tjänar du Gud eller mammon (penningguden).

I Luk 16:10-13 står följande att läsa: Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er? Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Hans Helighet ärkebiskop Mar Dioscoros Benyamin Atas

Som trogen medlem är jag också en flitig besökare i Mor Afrems kyrkan. Jag försöker ta till mig Kärleksbudskapet i Evangeliet när det förkunnas av predikanten. Jag lyssnar noggrant när Hans Helighet ärkebiskop Mar Dioscoros Benyamin Atas (Atas) predikar och håller förmaningstal. Allt som ofta brukar Atas moralisera kring olika samhällsfrågor såsom exempelvis relationen mellan makar osv. Vidare har Atas, i svensk media, tagit på sig rollen som talesman och ställt sig i fronten för uppfattningen att det moderna sättet att tolka Bibeln på är försmädligt. Atas har framfört en mycket frän, och för svenskar främmande, syn på yttrandefrihet när denne hotade att bryta med Svenska Kyrkan p.g.a. olika konstutställningar som de öppet visat stöd för.

Sammantaget har Atas – i församlingsmedlemmarnas ögon – sökt framstå som felfri i sina handlingar och som bergfast om bl.a. det tvåkönade samlivet. Atas förkunnar ofta ur Evangeliet kring moraliska frågor. Han har likt Jesus lärjunge, Petrus, sökt målat upp en bild av sig själv som moralens och församlingsmedlemmarnas kompromisslöse räddare. Ledstjärnan i Atas liv och handlande – enligt honom själv – är Evangeliets kärleksbudskap. Denna bild är en beskrivning av den fulländade biskopen. Atas är ständigt aktuell samt – för vissa – kontroversiell och uppfattas mer som en belastning än en tillgång för Kyrkan.

Bakgrund om Atas (660103-xxxx)

Atas är född 1966 i Bukosyone i sydöstra Turkiet. Atas flyttade till Sverige med föräldrar, bröder och systrar. Atas studerade i gymnasiet och växte upp i Stockholm förorten Rinkeby. 1988 påbörjade Atas sin munkutbildning vid Mor Afrems klostret i Nederländerna. Söndagen den 11 februari 1996 kl. 9.30 upphöjs Atas till biskop i Damaskus av Patriarken för den Syriska Ortodoxa Kyrkan. Efter starka påtryckningar från olika grupperingar och familjer i Kyrkan inrättades Atas som ärkebiskop för Sverige.

Även om man inte tror på Gud så bör man följa de tio budorden; Atas deklarerade inkomst

Jag vill redan här förklara att jag är medlem i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Jag är troende och det gör ont att se hur vår kyrka förvaltas av dem som styr den idag. Det är idag inget annat än en marknadsplats när man i kyrkorum, som är ett helgat rum för andakt och Gudtjänst, har årliga auktioner om vem som skall köpa ”Denho”. Det är bl. a. därför jag väljer att skriva om detta. Kyrkostyrelsen i bl. a. Mor Afrems Kyrka med dess lakejer kommer förmodligen att försvara sig med att skylla ifrån sig i syfte att försöka styra strålkastaren mot något som är ofarligt för dem. Det är svårt att kritisera sin egen kyrka, men jag tror att kyrkan vinner på att ta ut bjälken ur sitt öga innan den ser flisan i någon annans öga.

Så här definieras titeln biskop i ordböcker: en person med högt kyrkligt ämbete som bland annat innebär överinseende över betydande antal församlingar. Till skillnad från förr – då man hade furstebiskop som hade världslig makt – är det meningen att en biskop ej skall frestas av det världsliga.

Meningen med att bli utsedd till biskop är att man skall vara en lämplig person att leda biskopsstiftet. Som du säkert redan listat ut skall en biskop vara en person som inte på något sätt kan klandras för sitt handlande. Han skall likt en fårherde med Bibeln som kompass som alltid visar rätt väg leda sin flock på bästa möjliga sätt genom vådor och prövningar.

Biskopsämbetet är ett svårt men ett mycket hedersvärde uppdrag. Det är inte ett vanligt arbete. Att vara biskop och leda biskopsstiftet är ett villkorslöst kall (livsuppgift).

Nedan följer en tabell över Atas taxerade inkomst från 1992 till 2006.

År Taxerad inkomst
1992 0 kr
1993 0 kr
1994 0 kr
1995 0 kr
1996 0 kr
1997 0 kr
1998 0 kr
1999 0 kr
2000 0 kr
2001 0 kr
2002 0 kr
2003 0 kr
2004 0 kr
2005 0 kr
2006 0 kr

Som framgår av tabellen ovan har Atas under sina tolv år som biskop inte redovisat en krona i taxerad inkomst.

1) Lever Atas på allmosor?
2) Lever Atas ett asketiskt liv i avhållsamhet och sålunda inte i behov av pengar?
3) Kan en biskop under en period av 12 år klara sig utan ha någon form av inkomst?
4) Kan Atas verkligen ha arbetat gratis under 12 år?

Atas verkliga inkomst under åren 1994 – 2006.

Enligt styrelsen och kassören för Mor Afrems Kyrka har Atas sedan denne tillträde såsom biskop erhållit en lön om 40 000 kr netto varje månad under 12 år. Detta bekräftas årligen av kyrkans kassör som under Julmässan kungör en redogörelse över inkomster och kostnader för året som varit.

Atas har under 12 år i lön, från Mor Afrems Kyrka, erhållit 5 760 000 kr (12 år x 12 mån x 40 000 kr).

Vidare får Atas allt som ofta det hedersamma uppdraget såsom vigselförrättare, övervaka ett dop eller närvara vid en begravning. Detta sker i genomsnitt 45 gånger årligen. Atas brukar som lägst erhålla 3 000 kr vid varje nämnd ceremoni. Detta blir per år 135 000 kr (45 ggr x 3 000 kr). Lågt räknat har detta förhållande varit förhärskat de fem senaste åren. Detta innebär att Atas mottagit ytterligare 675 000 kr (135 000 kr x 5 år) netto av medlemmarna

Sammanlagt har Atas, tillföljd av sitt ämbete som ärkebiskop, erhållit dels svart lön från Mor Afrems kyrkan, dels betalningar från medlemmar i Kyrkan om totalt 6 435 000 kr (5 760 000 kr + 675 000 kr). Trots detta har Atas, enligt Skatteverkets uppgifter som grundas på Atas lämnade inkomstdeklaration, inte redovisat något av dessa inkomster.

Khori Yusuf Atas (590101-xxxx)

Khori Yusuf Atas, är ärkebiskopens äldre bror och ägde fram till och med den 15 februari 1995 Johannes Livs HB (916613-8108) då det avregistrerades. Även Khori Yusuf Atas bodde i Stockholm förorten Rinkeby. Khori Yusuf Atas gjorde sin yngre broder, ärkebiskopen Atas sällskap och slog sig in på en karriär inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och vigdes till präst för att väldigt snabbt upphöjas till Khori. Till skillnad från ärkebiskopen Atas har Khori Yusuf Atas mellan åren 1995 – 2005 redovisat 124 800 kr i genomsnittlig inkomst per år enligt de lämnade inkomstdeklarationerna. Detta ger en taxerad inkomst om 10 400 kr per månad (124 800 kr / 12 månader).

Med hänsyn till den blygsamma inkomsten som Khori Yusuf Atas redovisat borde han tillsammans med sin familj inte kunna erlägga någon hyra efter att familjen inhandlat förnödenheter såsom mat och kläder. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och man ställs inför frågan hur Khori Yusuf Atas med familj kan överleva med en dagsinkomst om 346 kr (10 400 kr / 30 dagar).

Khori Yusuf Atas bor i villafastighet med följande adress, xx i Södertälje. Den har ett taxeringsvärde om 3 000 000 kr för taxeringsår 2005 med en årlig fastighetstaxering om 45 000 kr som Khori Yusuf Atas årligen skall betala till Staten. Lågt räknat har Fastigheten idag ett marknadsvärde om 6 500 000 kr. Förmodligen äger Khori Yusuf Atas också en lyxbil av märket Mercedes som han dagligen åker med ifrån villafastigheten till sin arbetsplats Mor Afrems Kyrka.

Sammanfattningsvis undrar man hur det kan komma sig att Khori Yusuf Atas som deklarerar en dagsinkomst om 346 kr kan ha råd att med denna tillvaro i lyx? Någonstans måste Khori Yusuf Atas erhålla en oredovisad lön för att kunna fortsätta leva detta lyxliv. Denna svarta lön, som Khori Yusuf Atas erhåller, har han valt att inte redovisa i sin inkomstdeklaration.

Var kommer dessa pengar ifrån som kyrkan betalar till ärkebiskopen Atas och hans bror?

För att kunna avlöna en ärkebiskop och en Khori med svarta löner under 12 år krävs att relativt stora pengar flyter in till Kyrkan. Dessa pengar strömmar in genom att medlemmar och djup troende skänker relativt, deras ekonomiska kapacitet, stora summor genom kollekten, sporadiska bidrag, olika bidrag vid högtider etc etc.

Den 6 januari 2000, dvs. den Trettondedag Jul köptes ”Denho” för den fantastiska summan av 200 000 kr. Denho är en tradition i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan då man köper ett Gudfaderskap till Jesus. Något år senare behövde Khori Yusuf Atas endast erlägga 25 000 kr för ”Denho”.

När ett ungt par väljer att ingå ett äktenskap så skinnas de av Kyrkan genom att man utkräver dem på stora summor för att förrätta vigseln. Vidare skall de arrangera en fest i kyrkans lokal. När paret så småningom blir föräldrar skall barnen döpas osv. Hela detta Gudomliga kretslopp har Kyrkans män på ett okristet sätt lärt sig att missbruka. De bedrar de troende på pengar. Trots detta har Kyrkan aldrig lyckats balansera intäkterna med kostnaderna.

Vidare har vissa återkommande familjer såsom Saaido, Halef och Melkemichel roffat åt kontrollen över de viktiga posterna i Kyrkan, fotbollsklubbarna och övriga sammanslutningar. Dessa har sedan 1970-talet styrt Kyrkan och har den alltjämt i sitt järngrepp.

Tillsammans med Atas har ledarna för ovannämnda familjer genom en ohelig allians överenskommit om att blunda för varandras stölder. Ett tydligt exempel på hur denna allians fungerar i praktiken är att Johan Melkemichel köpte Kyrkans byggnader och gjorde på så sätt ett klipp på cirka nio miljoner kronor. Atas som leder Kyrkan var när affären gjordes upp knäpptyst.

Trots detta meddelar kyrkans män att det behövs mer pengar och bidrag till Kyrkan. Den går med förlust, såsom om det vore ett företag med uppsatta lönsamhetskrav.

Sammanfattning

Även om man inte tror på Gud så har man de tio budorden att leva efter. De är så vedertagna att de till och med återges i det världsliga regelverket. I den andra Moseboken uppmanar Gud oss genom det sjunde budordet att ”Du skall inte stjäla”. Etik och moral som finns i den Heliga Skriften borde villkorslöst och orubbligt utgöra kompassen i kyrkoledarnas förehavande.

Att vara biskop är mer än ett heltidsjobb. En biskop skall ha tillsyn över Kyrkans församlingar och se till att det är lämpliga präster och diakoner som leder församlingarna. Han är också församlingarnas andliga ledare och skall hjälpa till med problem samt konflikter av olika slag. Vidare bör en biskop också engagera sig i olika sidoprojekt som han förhoppningsvis blir tillfråga om pga. att han besitter sådana kvalitéer som ledare.

Som ledare för Kyrkan kan man inte skilja på privatpersonen Atas och ärkebiskopen Atas etik och moral. Dessa är dessvärre något Atas saknar.

Samhället har aldrig tillfråga Atas om denne kan tänka sig delta i någon utredning. Om Atas på ett moget och ansvarfullt sätt visat att han som person besitter kvalitéer skulle personer som exempelvis leder statliga utredningar hört med Atas om denne var villig att bidra med sin erfarenhet såsom i exempelvis prioriteringsutredningen i sjukvården, stödgruppen för tsunamikatastrofen, bli inbjuden till att hålla tal på vissa arrangemang. Atas har ingen som helst samhällsengagemang. Har Atas någon gång ställt sig ute i vinterkylan och delat ut varm kaffe till de utslagna och fattiga i samhället? Svenska Kyrkans biskopar gör det utan att tänka om det är passande. De har ingen prestige eller annan fåfänga som styr deras kristna handlande.

Det är inte – som Atas förmodligen tänker – att det är olika frågor. Alla frågor handlar om att stå på de svagas sida och hävda deras rätt. En ärkebiskop kan inte fundera på om något är kontroversiellt eller inte att ställa upp på. En ärkebiskop skall inte ha en sådan kompass som anpassas efter sällskapet eller hur mycket pengar denne skall erhålla. En ärkebiskop skall ha en annan sorts kompass. Och en ärkebiskop skall definitivt inte stjäla.

Allt man gör i livet har man genom sin fostran fått lära sig; om vad som är rätt och fel. Om man inte trasslar det med kompassen vet nog de flesta, även ärkebiskop Atas och dennes bror Khori Yusuf Atas, vad det handlar om. Handla efter den Heliga Skriften.

Jag slutar där jag började:

Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Luk 16:1-13.

Om det här och andra stölder kan man läsa www.morafrem.blogg.se

Mor Afrem befrielse

1 comment:

Anonymous said...

Bor i Finland,är.medlem av St. Afrem Församling i Sverige ! Vi behöver här i Finland egen präst z
Paul-Göran Vladimir Borg